ScrapArt shadow

košík je prázdný

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecná ustanovení

Podáním objednávky, kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem pro dodávky zboží, vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího /firmy a jeho zákazníků/ kupujících.

Objednání zboží

Objednávky přijímáme pouze prostřednictvím elektronického obchodu (e-schopu). Každá přijatá objednávka je závazná. Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky, pokud nebylo domluveno jinak. Zboží, které není skladem a bylo prodávajícím nakoupeno výslovně na přání kupujícího (dále jen zboží na objednávku), podléhá samostatným ustanovením.

V případě objednávky zboží na objednávku a nebo objednávky smíšené (obsahuje zboží skladem i na objednávku), se řídí podmínkami platnými pro zboží na objednávku.

Zboží na objednávku

U zboží na objednávku je nutná platba předem a to i v případě objednávky smíšené (viz. výše), nejdéle do 5-ti dnů od zadání objednávky. V případě neuhrazení (připsání částky na účet prodávajícího) ve stanoveném termínu, bude objednávka bez upozornění zrušena a nadále nebude akceptována.

Při nedodání zboží kupujícímu, je prodávající povinen, kupujícímu vrátit částku odpovídající kupní ceně zaplacené kupujícím za nedodané zboží a to nejdéle do 10-ti pracovních dnů od zjištění této skutečnosti. Kupující je o vzniklém stavu informován e-mailem.

Potvrzení elektronické objednávky

Kupující je o své objednávce informován e-mailem ihned po jejím uskutečnění – automaticky generováno e-shopem. Pokud tento e-mail neobdržíte nejdéle do dvou dnů, kontaktujte nás viz KONTAKT.

Cena a placení

Ceny uvedené u zboží jsou s DPH a platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění kupujícího. Případná změna ceny zboží nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky. Prodávající není plátce DPH. K ceně zboží je připočítána cena dopravy a balné. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího, nebo uhrazením v hotovosti při osobním odběru. Prodávající si taktéž vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení celé kupní ceny včetně poštovného, balného a případně doběrečného (pokud bylo objednané zboží na dobírku).

Doklad o zaplacení

Soukromá osoba obdrží zjednodušený daňový doklad – paragon vystavený na základě objednávky od kupujícího. Pokud požadujete, aby byla uvedena i doprava, musíte na to předem upozornit, dodatečně není možné o to zažádat. Nejsme plátci DPH, tudíž toto není zákonem povinný údaj. Podrobný rozpis objednávky si můžete vytisknout z potvrzovacího e-mailu. Firma – po vyplnění veškerých údajů pro správnou fakturaci, bude vystavena faktura odpovídající obecně závazným právním předpisům. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení celé kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Dodací podmínky

Objednané zboží bude zasláno Vámi zvolenou přepravní společností – dle aktuální nabídky uvedené na stránkách e-shopu. Zboží zasíláme zabalené tak, aby se zabránilo jeho poškození – krabice/bublinková fólie/bublinková obálka - závisí na druhu a povaze zboží. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Dodací lhůta

Zboží skladem je odesíláno v nejkratším možném termínu, nejdéle však do 14 dnů od přijetí objednávky, nebo od připsání platby na účet prodávajícího. Zboží na objednávku je odesíláno nejpozději třetí pracovní den po naskladnění. Kupující je o této skutečnosti informován e-mailem.

Doručení zásilek a jejich ceny

Zasílání v ČR
O odeslání objednávky, je zákazník informován e-mailem.
K základní ceně zásilky se připočítává 1) balné, 2) doběrečné - pokud je zásilka na dobírku.

Náklady dalšího odeslání zaviněného kupujícím, je kupující povinen uhradit a to výhradně před tímto dalším odesláním i v případě, že dopravné nebylo původně účtováno. Při nepřevzetí zásilky je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které prodávajícímu vznikly v souvislosti s odesláním zásilky.

Zasílání na Slovensko
Aktuální částka k úhradě (cena zboží + poštovné), bude zaslána do tří pracovních dnů, dodatečným e-mailem (ne potvrzovacím e-mailem o přijetí objednávky).

Náklady dalšího odeslání zaviněného kupujícím, je kupující povinen uhradit a to výhradně před tímto dalším odesláním i v případě, že dopravné nebylo původně účtováno.

Storno objednávky/odstoupení od smlouvy

Zboží skladem
Storno objednávky, která obsahuje pouze zboží skladem, je možné do 24 hodin od učinění objednávky. Pokud se kupující rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval prodávajícího e-mailem (info@scrap-art.cz). Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka. V případě, že kupující již nějakým způsobem poukázal finanční obnos na účet prodávajícího (např. převodem z účtu), je prodávající povinen tuto částku, nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížené o skutečně vynaložené náklady, příp. ponížené o částku úměrnou úpravě zboží, pokud toto zboží je vhodné k dalšímu prodeji) vrátit, na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Pozdější storno objednávky je možné pouze po vzájemné dohodě a případné srážce (poplatku) za prokazatelné náklady s převodem finančního obnosu.

Zboží na objednávku
Storno objednávky, která obsahuje pouze zboží na objednávku, je možné do 24 hodin od učinění objednávky bez poplatku. Pozdější storno objednávky je možné pouze po dohodě s prodávajícím. Zboží na objednávku podléhá storno poplatku ve výši 30% z prodejní ceny zboží na objednávku, neboť toto zboží bylo objednáno/zakoupeno prodávajícím výslovně na přání kupujícího a tím prodávajícímu vznikly finanční náklady.

Objednávka smíšená
Pokud je objednávka smíšená, to znamená, že obsahuje zboží skladem i zboží na objednávku, storno objednávky/odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními platné pro jednotlivé objednávky viz výše.

Možnost vrácení zboží

V rámci velkoobchodního odběru, není možné vrátit zboží do 14-ti dnů bez udání důvodů. Tato možnost je ze zákona dána pouze konečnému spotřebiteli.

Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující podle § 53 odst.7 občanského zákoníku právo, od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14-ti dnů od převzetí zboží.

Uplatní-li kupující právo odstoupit od smlouvy, je třeba, aby ihned informoval prodávajícího (postup viz. níže). Zboží musí být vráceno s dokladem o nákupu, v originálním neporušeném obalu, včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů (pokud byly součástí ) a nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení, aby bylo schopné dalšího prodeje. Při splnění všech uvedených podmínek pro vrácení zboží, bude peněžní částka za zboží, převedena na účet uvedený kupujícím. Pokud kupující požaduje vrácení částky složenkou, ponese veškeré výdaje s tím spojené 1) poštovní poplatky dle platných tarifů pošty, 2) doprava s tím spojená dle tarifů MHD - minimálně však 32,- Kč. Ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. g) nemá kupující nárok na náhradu přepravních nákladů v souvislosti s dodáním zboží prodávajícímu.

Možnost odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě se nevztahuje na zboží upravené podle přání kupujícího a na zboží na objednávku (zboží nakoupené výslovně na přání kupujícího). Taktéž se nevztahuje na zboží poškozené, které je nutné řešit jako reklamaci.

Kupující dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno, jak vyplývá ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

Postup

 1. Informujte nás e-mailem – info@scrap-art.cz.
 2. Zboží musí být v originálním neporušeném obalu, nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení aby bylo schopné dalšího prodeje.
 3. Zákazník musí odeslat zásilku nejpozději do 14-ti dnů od obdržení zboží.
 4. Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie útržku z balíkové nebo dobírkové složenky a doklad o nákupu (paragon nebo fakturu).
 5. Zboží zasílejte pouze jako pojištěný cenný balík, dobírkou nebude přijato.
 6. Zboží zasílejte na adresu prodávajícího, která Vám bude sdělena (telefonicky nebo e-mailem).
 7. Pokud budou splněny výše uvedené podmínky, je vrácena pouze peněžní částka za zboží, nikoliv poštovné, balné nebo jiné distribuční náklady a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku převzetí zboží prodávajícím.

Reklamace zboží

 1. Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Informujte nás e-mailem – info@scrap-art.cz. Pokud do 24 hod. neobdržíte odpověď na email, kontaktujte nás telefonicky.
 2. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně do tří pracovních dnů oznámit přepravci a reklamovat. Pozdější reklamace mechanického poškození zásilky (zboží) již není možné uznat. Účet - daňový doklad jsou přiloženy v balíku.
 3. Reklamaci je kupující povinen uplatnit vždy prokazatelnou formou - písemně. K reklamaci je třeba předložit kopii daňového dokladu (paragonu / faktury), doklad o zaplacení zboží a popsat zjištěné vady. Zboží k reklamaci je kupující povinen zasílat vždy doporučeně a pojištěné. Prodávající neručí za jeho případnou ztrátu nebo další poškození při přepravě zpět. Zboží nezasílejte na dobírku.
 4. Zboží zasílejte pouze jako pojištěný cenný balík, dobírkou nebude přijato.
 5. Zboží zasílejte na adresu prodávajícího, která Vám bude sdělena (telefonicky nebo e-mailem).
 6. Při oprávněné reklamaci bude výrobek vyměněn za nový (odeslán) do 2 pracovních dnů v případě, že je zboží skladem. Bude-li jej nutno doobjednat u našeho dodavatele, bude zasláno reklamujícímu do 30 pracovních dnů. Nebude-li jej možno vyměnit, bude reklamujícímu do 30 pracovních dnů vrácena jím zaplacená částka za zboží v plné výši a to převodem na účet uvedený kupujícím. Pokud kupující požaduje vrácení částky složenkou, ponese veškeré výdaje s tím spojené 1) poštovní poplatky dle platných tarifů pošty, 2) doprava s tím spojená dle tarifů MHD - minimálně však 32,- Kč.

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího (A. A. Richter, Zapsán u: ŽO ÚMC Praha 8; e.c.310008-71556-00; Dne: 24.9.2003; Zn.: ŽO/F/02/4073; IČ: 71640355; DIČ: CZ 6203080455) v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním objednávky kupující bez výhrad souhlasí a akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží, včetně balného a dopravních nákladů, uvedenou v ceníku na internetové stránce. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Obsah těchto stránek (http://www.scrap-art.cz/) včetně obrázků, podléhá platným zákonům o autorských právech. Pokud nesouhlasíte s kteroukoli částí těchto podmínek, nepoužívejte prosím naše webové stránky.

Ochrana osobních dat

Osobní údaje, které vyplňujete při registraci, jsou použity pouze ke komunikaci s Vámi a pro zaslání objednané zásilky.

Vážíme si Vaší důvěry a chráníme Vaše osobní data před zneužitím.